ਧੀਆਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪਾਣੀ......... ਨਜ਼ਮ/ਕਵਿਤਾ / ਮਲਕੀਅਤ "ਸੁਹਲ"


ਮਰਦਾ  ਬੰਦਾ  ਯਾਦ  ਹੈ  ਕਰਦਾ ,
ਮੰਗੇ ਮਾਂ ਤੋਂ  ਪਾਣੀ ।
ਪਾਣੀ , ਰੁੱਖ ਤੇ  ਹਵਾ  ਪਿਆਰੀ ,
ਧੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ।

ਭੈਣਾਂ  ਦਾ  ਜੋ  ਪਿਆਰ  ਭੁਲਾਵੇ ,
ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ।
ਘਰ  'ਚ  ਬੂਟਾ  ਅੰਬੀ  ਦਾ ਇਕ ,
ਫੇਰੀਂ ਨਾ  ਤੂੰ  ਆਰੀ ।
ਸਭ  ਦੀ  ਕੁੱਲ  ਵਧਾਵਣ  ਵਾਲੀ ;
ਧੀ ਹੈ  ਬਣੀ ਸੁਆਣੀ ;
ਪਾਣੀ , ਰੁੱਖ  ਤੇ  ਹਵਾ  ਪਿਆਰੀ ,
ਧੀ ਹੈ ਘਰ  ਦੀ ਰਾਣੀ ।
ਮਰਦਾ  ਬੰਦਾ  ਯਾਦ ਹੈ  ਕਰਦਾ ,
ਮਾਂ ਤੋਂ  ਮੰਗੇ  ਪਾਣੀ ।


ਜੇ  ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਗੇ  ਪਾਣੀ ,
ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵਣਗੇ।
ਭੁੱਲ  ਕੇ  ਰੁੱਖਾਂ  ਤਾਈਂ ਨਾ ਵਢ੍ਹੋ ,
ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਵਣਗੇ।
ਚਿਖ਼ਾ ਤੇ  ਲੱਕੜ  ਸਾਥ  ਨਿਭਾਵੇ;
ਝੂਠ ਰਤਾ  ਨਾ ਜਾਣੀ ;
ਪਾਣੀ , ਰੁੱਖ  ਤੇ ਹਵਾ  ਪਿਆਰੀ ,
ਧੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ।
ਮਰਦਾ  ਬੰਦਾ  ਯਾਦ ਹੈ  ਕਰਦਾ ,
ਮੰਗੇ  ਮਾਂ ਤੋਂ  ਪਾਣੀ ।

ਪੌਣ , ਪਾਣੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਪਵਿਤਰ ,
ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ।
ਵਸਦਾ ਰਹੇ  ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ,
ਧੀਆਂ ਧਰਮ  ਨਿਸ਼ਾਨੀ।
ਧੀ-ਪੁਤਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾਇਉ ,
ਕਰਿਓ ਨਾ ਵੰਡ ਕਾਣੀਂ;
ਪਾਣੀ , ਰੁੱਖ  ਤੇ ਹਵਾ  ਪਿਆਰੀ ,
ਧੀ ਹੈ  ਘਰ ਦੀ ਰਾਣੀ।
ਮਰਦਾ  ਬੰਦਾ  ਯਾਦ ਹੈ  ਕਰਦਾ ,
ਮੰਗੇ  ਮਾਂ ਤੋਂ  ਪਾਣੀ ।

ਆਓ! ਰਲ  ਕੇ  ਕਸਮਾਂ  ਖਾਈਏ,
ਪਾਪ ਨਾ  ਹੱਥੀਂ ਹੋਵੇ ।
ਕੋਈ ਮਰੇ ਨਾ ਰੱਬਾ , ਧੀ ਵਿਚਾਰੀ,
ਮਾਂ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਵੇ ।
ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ  ਸੁਖਾਂਵਾਂ ਕਰੀਏ ,
ਬਣ ਕੇ  ਹਾਣੀ ਹਾਣੀ ;
ਪਾਣੀ , ਰੁੱਖ  ਤੇ ਹਵਾ  ਪਿਆਰੀ ,
ਧੀ ਹੈ  ਘਰ ਦੀ ਰਾਣੀ।
ਮਰਦਾ  ਬੰਦਾ  ਯਾਦ ਹੈ  ਕਰਦਾ ,
ਮੰਗੇ  ਮਾਂ ਤੋਂ  ਪਾਣੀ ।


ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਓ ! ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਉ,
ਆਸਾਂ  ਨਾਲ  ਸੁਆਸਾਂ ।
ਧੀਆਂ , ਰੁੱਖ  ਬਚਾ  ਲਉ ਪਾਣੀ ,
"ਸੁਹਲ" ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ।
ਗੁਰੂਆਂ , ਪੀਰਾਂ , ਅਵਤਾਰਾਂ  ਦੀ ,
ਕਹਿੰਦੀ  ਹੈ  ਗੁਰਬਾਣੀ ;
ਪਾਣੀ , ਰੁੱਖ  ਤੇ ਹਵਾ  ਪਿਆਰੀ ,
ਧੀ ਹੈ  ਘਰ ਦੀ ਰਾਣੀ।
ਮਰਦਾ  ਬੰਦਾ  ਯਾਦ ਹੈ  ਕਰਦਾ ,
ਮੰਗੇ  ਮਾਂ ਤੋਂ  ਪਾਣੀ ।


****